Algemene voorwaarden Kefir de Lux webshop

Deze website is eigendom van VAN WILDER PRODUCTIONS BV.

Maatschappelijke zetel:

VAN WILDER PRODUCTIONS bv
Divisie Kefir de Lux
Bosstraat 77
B – 1742 Sint-Katherina-Lombeek (Ternat)

E-mailadres: pieter@kefirdelux.com
Ondernemingsnummer (BTW): (BE) 0848.237.383

De algemene voorwaarden van VAN WILDER PRODUCTIONS bv (“KEFIR DE LUX”) zoals hier omschreven (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de KEFIR DE LUX webshop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Aankoop

KEFIR DE LUX biedt de producten op haar webshop in de eerste plaats aan aan consumenten. Ondernemingen nemen best contact op via het invulformulier m.b.t. relatiegeschenk, doorverkoop en/of gerelateerd. De producten in de webshop van KEFIR DE LUX zijn in geen geval bestemd voor wederverkoop.

De overeenkomst tussen KEFIR DE LUX en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door KEFIR DE LUX gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

KEFIR DE LUX behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, bestellingen voor ontoelaatbare doeleinden (bv. wederverkoop), onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

KEFIR DE LUX bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.

Betaling

Betaling van producten gekocht bij KEFIR DE LUX geschiedt uitsluitend via de voorgestelde betaalmiddelen.

KEFIR DE LUX blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

In geval van niet tijdige betaling heeft KEFIR DE LUX het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en levertijden

De door KEFIR DE LUX opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn niet bindend. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na bevestiging van de bestelling en/of indien anders vermeld afhankelijk van de beschikbaarheid van de goederen en/of grondstoffen.

Indien u een product bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico voor deze producten over op de koper.

Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende tarieven en levertermijnen. De juiste prijs en levertijd worden u meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop.

Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. KEFIR DE LUX werkt samen met Bpost, PostNL & DPD in eerste instantie.

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. KEFIR DE LUX is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. KEFIR DE LUX doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Toch kan er zich een onmogelijkheid tot leveren voordoen. Dit kan door onopzettelijk foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal KEFIR DE LUX u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

De producten aangeboden door KEFIR DE LUX voldoen aan de wettelijke normen en mogen door KEFIR DE LUX online worden verkocht.

Het is mogelijk dat KEFIR DE LUX op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. KEFIR DE LUX is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of voor het gebruik daarvan.

Bedenktijd (zichttermijn) en retourneren

Voor alle producten gekocht bij KEFIR DE LUX heeft u als consument volgens het Belgisch Wetboek van economisch recht (WER) recht op een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Dit herroepingsrecht is uitdrukkelijk niet van toepassingen voor bestellingen geplaatst door rechtspersonen en (andere) ondernemingen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst name door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.

De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en in originele staat en verpakking uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden bijgevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.

KEFIR DE LUX betaalt u het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Leveringskosten worden enkel terugbetaald indien de hele bestelling geretourneerd wordt. De retourkosten worden nooit terugbetaald.

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

  • Wanneer een product en/of POS materiaal verbonden aan KEFIR DE LUX speciaal voor u gemaakt of veranderd is, heeft u geen recht op het herroepingsrecht van 14 kalenderdagen.
  • Wanneer het product geopend werd en/of niet meer in z’n originele staat zich bevindt.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:

VAN WILDER PRODUCTIONS bv
Divisie Kefir de Lux – RETOUREN
Bosstraat 77 – 1742 Sint-Katherina-Lombeek (Ternat)
België

Garantiebepalingen

KEFIR DE LUX volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van uw artikel.

Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van KEFIR DE LUX, behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

Gebreken

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
  • Etc.

Wordt er een tekortkoming aan de conformiteit van de geleverde goederen aan de bestelling geconstateerd, dan dient u dat binnen 2 werkdagen na ontdekking aan KEFIR DE LUX te melden. In afwijking van het voorgaande, dienen rechtspersonen en andere ondernemingen zichtbare tekortkomingen aan de goederen en enig gebrek aan conformiteit te melden binnen 2 werkdagen na levering.

Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van zondagen en wettelijke feestdagen in België.

De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van KEFIR DE LUX.

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop KEFIR DE LUX geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KEFIR DE LUX redelijkerwijze niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

KEFIR DE LUX heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat KEFIR DE LUX haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van KEFIR DE LUX opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door KEFIR DE LUX niet mogelijk is langer duurt dan 14 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW en kosten voor Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VAN WILDER PRODUCTIONS bv, met KEFIR DE LUX verbonden entiteiten of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 2 kalenderdagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van KEFIR DE LUX beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling, behoudens ingeval van opzettelijke fout of grove schuld.

KEFIR DE LUX behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 10 kalenderdagen.

Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte en het Weens Koopverdrag.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van KEFIR DE LUX, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Asse, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

KEFIR DE LUX levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal KEFIR DE LUX de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

KEFIR DE LUX kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u contact opnemen met VAN WILDER PRODUCTIONS bv.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. KEFIR DE LUX geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

KEFIR DE LUX kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

KEFIR DE LUX verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Laatst bijgewerkt op 24-04-2024